Scope of Works:
 
ขอบเขตของการให้บริการ


1.Architectural Design
- Architectural Design
- Interior Design
- Landscape Design

 

1.งานออกแบบสถาปัตยกรรม

- งานออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานออกแบบตกแต่งภายใน
- งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
2.Structural Design
- CMI Design
- M&E Design
 
2.งานออกแบบวิศวกรรม
- งานออกแบบโครงสร้าง
- งานออกแบบระบบ M&E
3.Construction Work
- CMI Design
- M&E Design
 
3.งานก่อสร้าง
- งานโครงสร้างอาคาร
- งานระบบ M&E
4.Project Consultant
 
4.งานที่ปรึกษาโครงการ
5.Estimating Work
 
5.งานการประมาณราคา